top of page

Polityka Prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – RODO

Przez firmę Roof Profesional Dach

Szanowni Państwo,

​​

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO). W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

​​

Z uwagi na powyższe firma Roof Profesional Dach informuje Państwa, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Roof Profesional Dach, ul. Aleje Jerozolimskie 89 lok.43, 02-001 Warszawa,

 2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ulica Aleje Jerozolimskie 89 lok.43, 02-001 Warszawa, lub e-mail: kontakt@roofprofesionaldach.pl.

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

 4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

 5. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie.

 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

 7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:​

​​

 • żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych

 • żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych

 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych

 • przenoszenia Państwa danych osobowych

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego

 • żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych

​​

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem kontakt@roofprofesionaldach.pl

lub kontakt pisemny: ul. Aleje Jerozolimskie 89 lok.43, 02-001 Warszawa.

bottom of page